czwartek, 30 stycznia 2014

William Hogarth - Marriage à-la-mode Już od dawna na łamach tego bloga nie gościł żaden malarz, po Liotardzie i Seemanie, gładkich i stawiających na estetykę portrecistach, przyszedł czas na kogoś, kto poprzez swoje obrazy miał coś światu do przekazania. William Hogarth, który urodził się w Londynie w roku 1697 i spędził tam całe życie, był bystrym obserwatorem miejskiego społeczeństwa i jego obyczajowości. Fascynował go ludzki charakter, a wnioski z obserwacji oddawał w swoich dziełach, głównie o charakterze satyrycznym i moralizatorskim. Sam o swojej sztuce mówił: Moje wątki i moje postaci traktuję jak autor dramatyczny. Teatrem są moje obrazy, aktorami moje figury, które działaniem i gestami odgrywają nieme sceny. Stąd też pewne przerysowanie, być może zbyt nachalne dla współczesnego odbiorcy. 

Tworzył całe cykle obrazów: Życie kurtyzany (1732), Kariera rozpustnika (1733), Modne małżeństwo (1744), Cztery pory dnia (1736), czy Wybory (1754). Najczęściej chyba reprodukowane jest składające się z 6 epizodów Modne małżeństwo, piętnujące kontraktowe małżeństwa zawierane wyłącznie z żądzy zysku. Znudzeni sobą i nieszanujący się młodzi małżonkowie szybko zaczynają szukać rozrywki w ramionach kochanków, co doprowadza ich do zguby.
  
I haven't write about painters for a long time, after Liotard and Seeman, smooth and aesthetics portraitist, the time has come for someone who through his paintings had something to tell to the world. William Hogarth, who was born in London in 1697, spent all his life there and died in 1764, was a keen observer of London society and its customs. He was fascinated by human nature, and conclusions from this observations put in his works, which are mostly satire and moralizing. He said about his art: I turned my thoughts to a still more novel mode..to compose pictures on canvas similar to representations on the stage...my picture is my stage,and men and women my players exhibited in a 'dumb' show. Therefore in his art you can spot some exaggertion, perhaps sometimes too intrusive for a contemporary audience. 

He created a whole series of paintings: Harlot's Progress (1732), Rake's Progress (1735), Marriage à-la-mode (1744),  The Four Stages of Cruelty (1751), and Four Prints of an Election (1754). Probably most often reproduced is Marriage à-la-mode, condemning marriages contracted only because of lust for money. Young couple, bored with each other, soon after marriage start looking for entertainment in the arms of lovers, which leads both of them to death.

Kontrakt małżeński / The Marriage Settlement
Przyszłym małżeństwem o wiele bardziej zainteresowani są ojcowie, kupiec i zubożały hrabia, niż młodzi. Jak przystało na poważne biznesowe negocjacje nie mogło zabraknąć sztabu prawników, kartą przetargową hrabiego jest niewątpliwie jego drzewo genealogiczne na które dumnie wskazuje, a które pozwoli kupcowi i jego córce na społeczny awans.

Fathers, merchand and bankrupt Earl, are clearly more intrested with this marriage than their children.  With the army of lawyers, their negotiating conditions of a deal. Earl plays with his trump card - family tree, which he proudly points. This family tree will allow the merchant to the social promotion.

Krótko po ślubie / The Tête à Tête
 Krótko po ślubie, a rozkład małżeństwa w pełni. Wykończony nocnymi pojedynkami (połamana szpada) i zapewne cudzołóstwie mąż dogorywa na krześle. Żona z kolei rozkosznie przeciąga się spoglądając cynicznie na ślubnego. Jej noc zapewne też obfitowała w różne atrakcje, z którymi być może miał coś wspólnego ziewający w tle służący. Poziom degrengolady przerasta księgowego, który ze stosem nieopłacony zapewne rachunków opuszcza pokój.

Shortly after the wedding the marriage id already rotten.Young husband is dying on the chair after night fights (broken sword), and probably adultery. The wifelingers deliciously and look cynically at the spouse. Her night probably also was quite active, which may have something to do with yawning sevant in the background. Accountant leaves the room with a pile of unpaid bills and with disgusted face.

Wizyta u znachora / The Inspection
Młody hrabia zbiera żniwa swojego rozwiązłego trybu życia. Trawiony syfilisem szuka ratunku w obskurnym gabinecie równie obskurnego znachora. Jako wątpliwą nadzieję na wyleczenie otrzymał tabletki z rtęcią, a trzymaną w ręku szpicrutą wyraźnie daje łapiduchowi do zrozumienia co go czeka, gdy kuracja nie przyniesie rezultatów. Na obrazie obecne są też dwie kobiety, najpewniej prostytutki, z tym samym problemem co hrabia. Starsza z wyraźną niechęcią patrzy na hrabiego, młodsza, będąca przecież jeszcze dzieckiem, trzyma w dłoni rtęciową pigułkę i rezygnacją spuszcza wzrok. Wie, że nic dobrego już nie jej w życiu nie spotka.

The young Earl collects the harvest of his dissolute lifestyle. Bursting with syphilis he seeks help in a shabby office of a sleazy quack. As dubious hope for a cure gives him a mercure tablets. Whip in is hand is a threat to a quack - that awaits him when the treatment doesn't give results. In the picture are also two women, probably prostitutes, with the same health problem as the Earl. Older one looks at the count with dislike, younger, still a child, holds in her hand a mercure pill and stuck her eyes to the floor. She knows that nothing good will happen in her life.

Toaleta / The Toilette
 Młode małżeństwo po śmierci starego hrabiego bawi się tak, jak na arystokrację przystało. Hrabina niezbyt zainteresowana gośćmi pogrążona jest w rozmowie z prawnikiem, którego znamy już z pierwszego obrazu. Po swobodzie i uśmiechach rozmówców można założyć, że poruszają tematy bardzo przyjemne. Pozostałe towarzystwo, zajęte muzykowaniem, plotkami i piciem czekolady też dobrze się bawi. Dominująca na ścianach sypialni odważna, erotyczna tematyka i rozrzucone na podłodze karty wyraźnie sugerują, że w tym pomieszczeniu dużo się dzieje. A czyj to portret wisi na ścianie? Czyżby prawnika? Zaskakujące uhonorowanie przez panią domu ;)

Young couple after the death of the old Earl of lives like the aristocracy should. Countess is immersed in a conversation with a lawyer, which we already know from the first painting. After their smiles we can assume that subjects of conversation are very pleasant for both of them. Other company is busy with making music, gossip and drink chocolate. Paintings with brave, sexual theme which hangs on bedroom walls and cards scattered on the floor clearly suggest that in this room is a lot going on. On the wall hangs also one portrait ... could it be a lawyer? Surprising attachment from the lady of the house ;)

Dom publiczny / The Bagnio
 Najpierw słowo wyjaśnienia względem tytułu - dom publiczny ma tutaj znaczenie nie tyle burdelu w obecnym tego słowa rozumieniu, a raczej "motelu", w którym można wynajmować pokój na godziny. Z takiego właśnie pokoju, po udanym zapewne balu maskowym, skorzystali hrabina i prawnik. Schadzkę ośmielił się przerwać zdradzony mąż, który w przypływie męskiej dumy zapragnął porachować się z nielojalnym pracownikiem. Połamana szpada z drugiego obrazu już dawała pewne wskazówki do jakości fechtunku hrabiego. Tu te domniemania zostały tylko potwierdzone, zaskoczony i wywleczony pewnie z łóżka prawnik nie miał problemu z trafieniem przeciwnika. Ta scena jest wyjątkowo teatralna - efektownie konający hrabia, targana wyrzutami sumienia klęcząca hrabina i, dla przełamania patosu, przytomnie umykający oknem, roznegliżowany kochanek.

After a successful masquerade Countess and lawyer had to rest in bagnio. Of course together. In one bed. Those sweet meeting dared to break a betrayed husband, who with a fit of pique wanted to punish  a disloyal employee. Broken sword on the second image already gave us some clues to the quality of Earl's fencing abilities. These allegations have been confirmed here, surprised and probably dragged out of bed, lawyer had no problem with killing his opponent. This scene is extremely theatrical - effectively dying Earl, kneeling Countness torn by remorse, and for breaking pathos, lover consciously fleeing through the window.


Śmierć / The Lady's Death
Po śmierci męża przyszedł czas i na hrabinę. Do samobójstwa (opróżniona fiolka na podłodze) doprowadziła ją jednak nie żałoba po mężu, a po kochanku skazanym na śmierć za morderstwo (teraz chyba uznano by to za obronę konieczną?). Dziecko, które po raz ostatni całuje matkę, w spadku po rodzicach otrzymało syfilis objawiający się czarną plamą na policzku. Ojciec z rezygnacją zdejmuje pierścionek z dłoni martwej córki ostatecznie uwalniając ją od małżeństwa, które przyniosło zgubę, nie tylko moralną, ale jak widać po psie-szkielecie korzystającym z okazji, także finansową. W scenie rodzinnego dramatu są jeszcze dwaj mężczyźni, to aptekarz, który upomina niezbyt rozgarniętego służącego za przyniesienie hrabinie trucizny.

After her husband's death the time has came for the Countess. To suicide (empty vial on the floor), however, didn't led her mourning after her husband, but atfer her lover, who was sentenced to death for murder (today it would be treated like selfdefence, I suppose). A child, who for the last time is kissing mother, inherited from the parents syphilis revealing as a black stain on the cheek. Father with resignation take off a ring from a hand of his dead daughter finally freeing her from the marriage that brought ruin, not only moral, but as you can see the skeleton dog, who tries to steel a food, also and financial one. In a scene of family drama are also two men, a pharmacist, who reprimand servant for bringing the countess poison.

Cała historia przedstawiona jest w sposób bardzo przemyślany i klarowny. Nie ma niedomówień, nie trzeba czytać opisów, by zorientować się w fabule. Początkowo seria ta nie spotkała się z zachwytem publiczności, być może zbyt dosłownie piętnowała dość powszechne w końcu wady. Nam z kolei uzmysławia, że przedstawione podejście do małżeństwa nie było rzadkością. W końcu Hogarth nie poruszyłby chyba tematu, z którym by się powszechnie nie spotykał?

No tak. W początkowym założeniu chciałam pokrótce zaprezentować całą twórczość Hogartha, a perypetie Modnego Małżeństwa wciągnęły mnie bez reszty. Krzywdą dla malarza byłoby jednak wyrywać jego obrazy z kontekstu jaki im nadał, w hogarthowskich cyklach zdecydowanie bardziej liczy się przekaz i historia, niż sam malarski kunszt i ładne sukienki, których z taką zaciekłością wypatruję ;)

The whole story is presented in a very thoughtful and clear way. There is no misunderstandings, no need to read the descriptions to figure out the story. At first, the series wasn't very estimate, maybe because it was too true?

Ok. At first I wanted to briefly present the entire output of Hogarth, but the adventure of Marriage à-la-mode dragged me completely. It would be harm to the painter, however, pulling the images from the context of what he gave them. In hogarthian cyclee counts far more message and history, than the craftsmanship and nice dresses, which I'm seeking with such ferocity ;)

   

source of all pictures - priceless Wikipedia

niedziela, 26 stycznia 2014

Portfel / Pocketbook Williams Cushings 1779

Jedno z noworocznych postanowień mogę skreślić. Po trzech tygodniach codziennej pracy, dwóch sezonach Grimm, sezonie Arrow, kilku odcinkach Supernatural i Morderstw w Midsomer, dwóch filmach Bollywood, z efektem w postaci obolałych nadgarstków i łokci i dodatkowych dioptrii, skończyłam haftowany portfel za którego wzór posłużył mi ten portfel z Museum of Fine Arts w Bostonie. Haftowanie jest techniką potwornie czasochłonną, z tych trzech tygodni pracy tylko jeden dzień zszedł mi na wycięcie usztywnienia i podszewek, zrobienia przegródek, boków i w końcu zszycia całości.

One of my New Year's resolutions is done! After three weeks of daily work, two seasons of Grimm, season of Arrow, several episodes of Supernatural and Midsomer Murders, two Bollywood movies, with sore of wrists and elbows and additional diopter I finished embroidered pocketbook which I pattern on the pocketbook from the Museum of Fine Arts in Boston. Embroidery is hugely time-consuming technique, with three weeks of work, only one day went on cutting stiffener and linings, making partitions, sides, and finally stitched whole pocketbook.

First day

That's what happens when you don't think before cuting ^^

Day before ending

And it is!Changed "Cushings" for my name


Comparison - original pocketbook and its child


Do tego projektu użyłam kawałka płótna malarskiego, nici Ariadna, kawałka czerwonej bawełny na podszewkę i  resztek tasiemki bawełnianej w kolorze... no powiedzmy bordo. Jak przystało na osobę robiącą wszystko na oko nie policzyłam ile płótna będzie mi potrzebne, więc ostatecznie musiałam doszywać materiał co tylko dodatkowo wydłużyło pracę (brakujący kawałek przyszyłam w poprzek, a płótno nie jest tak regularne jak kanwa, więc musiałam kombinować, żeby wzór mi się nie rozlazł). Kolory wybrałam takie jak w oryginale, liczba motywów również się zgadza, zmieniłam tylko "Cushings" na "Martha", żeby go trochę "uindywidualnić" (mój kot ma na imię William, więc Williams z kolei pasuje bez pudła) :) Portfel usztywniłam prostokątami wyciętymi z tego samego płótna, przegródki także są z płótna obszytego podszewką. Technologia zszywania tego wszystkiego wymagała odrobiny pokombinowania, konsultacje z Aleksandrą z Atelier Polonaise przyniosły rozwiązanie, ale już po fakcie wycięcia wszystkiego, więc ostatecznie musiałam zrobić po swojemu (czyli na chłopski rozum).

For this project I used a piece of painter's canvas, Ariadna threads, a piece of red cotton lining and remnants of cotton ribbon in the color ... let's say claret. As being a person who do everything more or less I didn't counted how big piece of canvas I will need, so in the end I had to add material what only extended time of making this pocketbook (missing piece I sewed across, and the painting canvas is not as regular as canvas using to cross stitch, so I had to combine my pattern doesn't disperse). Colors are the same as on original pocketbook, number of motivs is also the same, only thing I changed is "Cushings" for "Martha", just to make it more "mine" (my cats name is William so Williams fit as hell) ;). Pocketbook is stiffened with rectangles cut from the same cloth, partitions also are made from canvas trimed by red lining. Technology of sewing this all together required a bit of thinking, consultation with Alexandra from Atelier Polonaise brought a solution, but after the fact of cuting everything, so after all I made it my way.

It was exhausting project, but I'm very proud of it!

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Empirowa tęcza / Empire rainbow

Zaczynając przygodę z rekonstrukcją epoki napoleońskiej miałam wizję ówczesnej mody ukształtowaną przez ekranizacje powieści Jane Austen. Z grubsza oznacza to wyobrażenie skromnych i niewinnych panien w zwiewnych kieckach w kolorystyce równie niewinnej bieli albo wyblakłej pościeli. Nie umiem na szybko przypomnieć sobie głównej, pozytywnej bohaterki która rozkochiwałaby w sobie pana Darcy'ego albo innego pana Knightleya w sukni o mocnym i zdecydowanym kolorze. Stąd też wzorem moich ulubionych bohaterek (a raczej filmowych kostiumografów) obszywałam się na jasno. 
When I started my adventure with the Napoleonic era re-enactment, my vision of contemporary fashion was shaped by adaptations of Jane Austen books. That means humble and innocent maidens in ethereal dresses in innocent white or faded pastels. I can't remember main heroine who picks up Mr. Darcy or other Mr. Knightley in a dress with a strong color. So I modeled my dresses on my favorite characters (or rather on ideas of movie costume designers). 
Nie umiem powiedzieć, jak historycznie wygląda empirowa statystyka kolorystyczna i czy w ogóle ktoś taką prowadził, jednak bazując na wizualnym doświadczeniu w oglądaniu zabytków można spokojnie przyjąć, że kolory białe i pastelowe były dominujące. W końcu kiedy myślimy o antyku, na którym empire się wzorował, też chyba najczęściej wyobrażamy sobie kobiety w jasnych chitonach. Jednak wyobrażenia wyobrażeniami, skupmy się na faktach, a te są takie, że koloru w modzie nigdy nie brakowało. Niewątpliwie kolor zależał też od przeznaczenia stroju, więc na wieczór zapewne biele i być może jakieś wyraziste w kolorze jedwabie, na suknie dzienne pastele; panny w kolorach jasnych, mężatki w czerwieniach i kolorach ciemnych (wszystko należy czytać trybem przypuszczającym, bo źródeł podać nie mogę, wszystko zasłyszane albo przeczytane). Takie podziały na pewno mogą pomóc w wyborze koloru na sukienkę, jednak nie należy przy tym rezygnować z własnych gustów. Muzea mają w swoich zbiorach bowiem sukienki we wszystkich kolorach tęczy:
I can't tell you how historically looks like an Empire color in statistic, but basing on the visual experience you can safely assume that white and pastel colors were dominant. In the end, when we think of antiquity , on which the empire is modeled , probably we will imagine women in bright chitons. But let's focus on the facts and the facts are that the color in fashion never missed. Undoubtedly, the color of the dress depend on the purpose - for the evening white gowns and maybe some strong colored silks , for day - pastel dresses; the Misses in bright colors, married women in red and dark colors ( all presumed to be read with "suppose" tone, 'cause on I can't give sources of this information). Such classification certainly can help in choosing the color of a dress , but you shouldn't  sacrifice your own taste. Museums have in their collections dresses in all colors of the rainbow:

1. Czerwienie  / Red
Z odnalezieniem sukienek w tym kolorze nie było problemów. Równie licznie występują na portretach.
There were no problems with finding dresses in this color. Equally often are depicted on portraits.

1795 http://www.kci.or.jp/

1790s http://www.metmuseum.org/

http://www.museudeldisseny.cat/museus/museu-textil-i-dindumentaria

c. 1801 http://www.lacma.org/

c. 1808 http://www.museumoflondonprints.com/
2. Pomarańczowy / Orange
Często spotykałam ten kolor na portretach, w naturze już nieco rzadziej.
I often met this color on portraits, in nature - little less.
1810 http://centraalmuseum.nl/

1808-1812, cotton, http://www.museumofcostume.co.uk/
 3. Żółty / Yellow
Sporo sukienek w zdecydowanej żółcieni.
Lot of gowns in strong yellow.

1790-1810, silk, https://www.rijksmuseum.nl/


1805-1810, www.matriznet.dgpc.pt/

,
c. 1810

c. 1800, http://www.mccord-museum.qc.ca/en/

silk


3. Zielony / Green
Ku mojemu zaskoczeniu nie tak popularny jak myślałam.
I thought it was popular color, I found very little green dresses.

1805, http://centraalmuseum.nl/

c. 1820, http://natmus.dk/

late 1790, silk, http://www.mfa.org/
4. Niebieski / Blue
Od błękitu po granaty, pełno tego :)
Yep, definitely every shade of blue was popular!

c. 1800-1810, silk, cotton, linen

c. 1815-1819, http://www.museumofcostume.co.uk/

1800-1804, cotton, http://www.museumofcostume.co.uk/
6. Fioletowy / PurpleOstatni kolor tęczy, ze znalezieniem którego miałam zdecydowanie najwięcej problemów...
And the last color of my historical rainbow - it's really hard to find purple dress.

1790-1800, http://www.gemeentemuseum.nl/


1798, http://www.palaisgalliera.paris.fr/
Podsumowując moje "badania" - zwycięża czerwień, bogato reprezentowane są także wszelkie odcienie niebieskiego i żółtego, najgorzej w zestawieniu wypada zieleń (choć to może kwestia przypadku) i fiolety. Chętnie dowiem się od Was czegoś o kolorach w tej epoce :)

So. The winner is red, yellow and blue are also very popular, the less popular was green (maybe its a coincidence?) and purples.
I would be happy to find out something more about the colors in this era from you :)sobota, 11 stycznia 2014

Noworoczne Postanowienia / New Year's Resolutions

Zastanawiałam się, czy jest sens robić jakiekolwiek postanowienia, skoro zazwyczaj większości nie udaje mi się zrealizować. Szwalniczych jednak nigdy nie robiłam, więc może warto zaryzykować, najwyżej zostanie mi podręczna lista niezbędnych-rzeczy-do-zrealizowania-kiedyś-tam. W dalszym ciągu będę trzymać się wieku XVIII i początków XIX, bo muszę w końcu zadbać o dodatki, głównie te bieliźniane. Zatem:

I was wondering if there is sense to do any resolutions since I usually don't have enough grit to achieve them. However I never did any sewing resolution so I think I will take a chance. Eventually I will have handy list of important-things-to-realize. I will continue my journey through 18th century and regency, cause I finally have to take care of the accessories, especially the underwear. So:

 1. Kamizelka / Waistcoat
Ciepła i mam nadzieję prosta do uszycia. Z całą pewnością nie będzie taka piękna, nawet nie wiem, czy odważę się ją haftować, ale przepikuję na pewno. 
Warm and hopefully easy to sew. Certainly it won't be so beautiful, I do not know if I dare to embroider it, but I will quilt it for sure.
http://www.arizonacostumeinstitute.com/ACI/Waistcoat.html

2. Pikowana poduszka zadnia / Quilted rump. 
Porządnego panieru raczej sobie sprawię zresztą chyba mało wygodne to to, więc wielofunkcyjna poduszka, która i ogrzeje, i na której przyjemnie posiedzieć, i która od biedy pod głowę się przyda kiedy trzeba będzie nocować gdzieś w terenie. Poduszkę sprawię sobie wedle pomysłu Before the Automobile.
I actually don't want to have panier, I guess it's rather uncomfortable, so better for me will be multifunctional "cushion" that is soft, warm, and which I can use, if necessary, as a pillow.

http://augustintytar.blogspot.fi/2013/04/late-18th-century-quilted-rump.html
3. Fartuszek / Apron 
Jak na kiepską gospodynię przystało nie mam fartuszka. Czas to zmienić! Ok, nie będzie taki jak na zdjęciu, ale na pewno ozdobię go jakimś drobnym haftem.
As befits  for the bad housekeeper I do not have apron. Time to change that! Ok, I won't be like this on the picture, but I will certainly embellish it with some fine embroidery.

http://www.mfa.org/collections/object/a-long-apron-49643
4. Porftel / Pocketbook
Oczywiście z haftem bargello, na podstawie poniższego obiektu. Już w produkcji.
Bargello stitch once again. I'm working on something similar to this relic.


5. Angażanty / Engageant
Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć na to jakiś delikatny, dość transparenty i naturalny materiał.
I hope I will find some delicate, see-through and natural cloth.

http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/1361892.2
6. Gorset / Corset
Na tej liście to rzecz niemalże priorytetowa. Wstyd mi już zakładać regencyjne sukienki na zwykły stanik, a taki gorset nie musi przecież być piękny i wybitnie kształtny, ma tylko spełniać swoją bieliźnianą funkcję.
Most priority thing on this list. Shame on me couse I wear regency dresses on a regular bra. And this corset doesn't have to be beautiful and very fit, it should only fulfill its underwear function.7. Podwiązki / Garters
Do samonośnych pończoszek od American Duchess nie są potrzebne, ale dla efektu warto takie mieć...
You don't need garters for self-supporting stockings from American Duchess, but, well... they look soooo good.
http://collections.vam.ac.uk/item/O139317/pair-of-garters-unknown/


8.  Chemisette 
Do wydekoltowanych regencyjnych sukni jak znalazł. 
Necessary for my low-cut regency dresses.

http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/1349950
9. Halka / Petticoat
Taaak, porządnej halki na regencję też nie mam.
Yep, I don't have proper petticoat either.


10. Sukienka / Regency Dress
Wątpię, żeby mi się udało, ale bardzo mi zależy, by mieć tak właśnie zapinaną suknię.
I doubt if I can sew it, but I really want to have a dress made like this one.

http://www.pinterest.com/pin/293789575663053848/

11. Torebka / Reticule
Kolejna. Torebek nigdy za dużo.
Another bag. I can't have to much bags.

http://www.pinterest.com/pin/293789575663170336/

12. Kapelusz / Bergere Hat
Nie mam już pomysłu, gdzie mogłabym go trzymać, ale kapeluszy też nigdy za dużo.
And hat, you can't have to much hats as well.

The Museum of Fine Arts, Boston

12 pomysłów na 12 miesięcy - jeden w trakcie. Nie są to imponujące projekty, niektóre to tak naprawdę zabawa na jeden, dwa wieczory, ale co zrobione ręcznie i przede wszystkim własnoręcznie, to rzecz bezcenna ;)

12 ideas for 12 months - one in progress. I know, they are not impressive projects, some of there are fun for one or two nights, but what is done by hand and most of all by yourself, is priceless;)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...